Publikacja

Wytyczne do przygotowania artykułów

 Do publikacji będą przyjmowane wyłącznie prace oryginalne. Manuskrypt powinien być przygotowany w wersji elektronicznej i przysyłany na adres mailowy: zgloszenie.pracy@gmail.com (Komitet Organizacyjny będzie wysyłał zwrotnie potwierdzenie otrzymania każdej otrzymanej pracy). W tytule maila prosimy wpisać: manuskrypt_imię pierwszego autora_nazwisko pierwszego autora, np. manuskrypt_jan_kowalski.Prace przysłane w wersji papierowej nie będą przyjmowane.

Tekst manuskryptu i tabele powinny być przygotowane w edytorze tekstu Word, czcionką Times New Roman 12 pt. przy zachowaniu interlinii 1,5 i marginesów 2,5 cm oraz wcięć akapitowych 1 cm w tekście manuskryptu (bez wcięć akapitowych na stronie tytułowej i w streszczeniach). Tekst nie powinien być justowany.

Strona tytułowa powinna zawierać kolejno: tytuł w języku polskim i angielskim (do 120 znaków), imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwy i adresy instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu (do 50 znaków) oraz adres autora do korespondencji, jego adres mailowy, telefon i fax.

Prace przyjmowane są w języku polskim lub angielskim. W przypadku prac w języku angielskim należy dołączyć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.

Streszczenia przygotowane w języku polskim i angielskim powinny zawierać do 250 słów. Streszczenia prac powinny zawierać wyszczególnienie następujących części: Wprowadzenie/ Introduction, Cel/ Aim, Materiał i metody/ Materials and methods, Wyniki/ Results, Wnioski/ Conclusions i po dwukropku treść wymienionych części.

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – nie więcej niż 7 słów kluczowych.

Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: Wprowadzenie, Cel, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski.

Skróty i symbole. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skrótów nie należy stosować w tytule pracy.

Po Wnioskach istnieje możliwość przytoczenia Źródła finansowania lub Podziękowań.

Spis piśmiennictwa należy przygotować w oparciu o pozycje cytowane w pracy, przytaczając je w porządku alfabetycznym. W pracy cytowane pozycje powinny być przytoczone podając nazwisko pierwszego autora i rok wydania lub w przypadku publikacji autorstwa dwóch autorów nazwisko obu w nawiasach, np. (Nowak, 2012), (Nowak i wsp., 2012) lub (Nowak i Kowalski, 2012).

W Spisie piśmiennictwa każda pozycja powinna zawierać:

·  w przypadku artykułu: nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, rok wydania, tytuł artykułu, pełen tytuł czasopisma, tom, numer, strony,

np. Nowak K.L., Kowalski Z., 2012, Żywienie człowieka. Żywienie Człowieka i Konsumpcja, 23, 2, 34-36

·   w przypadku rozdziału w książce: nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów rozdziału, tytuł rozdziału, (W:) nazwiska i inicjały imion redaktorów (red.), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania i rok, strony,

np. Nowak K., Kowalski Z., Żywienie człowieka. (W:) Nowak K. (red.), Żywienie człowieka i konsumpcja, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, 314-325

·   w przypadku książki: nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania i rok, np. Nowak K., Żywienie człowieka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012

 

Ryciny (Figures) powinny być ponumerowane i podpisane w języku polskim i angielskim oraz przytoczone w tekście (np. Ryc. 1). Każda rycina powinna znajdować się na osobnej stronie po Spisie piśmiennictwa. Prawa autorskie do wykresów, zdjęć, rysunków muszą należeć do autorów pracy lub muszą oni posiadać pisemną zgodę posiadaczy praw autorskich na ich wykorzystanie.  W tym przypadku  na końcu podpisu pod ryciną należy zaznaczyć z jakiego źródła ona pochodzi. Druk rycin kolorowych jest możliwy, ale musi być każdorazowo uzgodniony z Komitetem Organizacyjnym i wiąże się z koniecznością dodatkowej opłaty. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. Illustrator, CorelDraw. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości.

Tabele (Tables) powinny być ponumerowane i podpisane w języku polskim i angielskim oraz przytoczone w tekście (np. Tab. 1). Każda tabela powinna znajdować się na osobnej stronie po Rycinach. Pod każdą tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów w nich używanych. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście.

Całkowita objętość pracy powinna zawierać 21 tysięcy znaków ze spacjami, co stanowi około 10 stron A4. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy.

Prawa autorskie. Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie:

“Oświadczam(y), że artykuł zatytułowany (…) autorstwa (…) jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest nigdzie złożony do publikacji i nie był uprzednio publikowany. Po ukazaniu się publikacji autor(rzy) zrzeka(ją) się wszystkich praw autorskich do niniejszej pracy”.

Artykuły, które nie będą dostosowane do przedstawionych powyżej wymogów nie będą przekazywane do recenzji, tylko będą odsyłane do Autorów do poprawy.

Wytyczne dla autorów manuskryptu – Wymogi redakcyjne 2016 – pobierz tutaj